Prekrškovno pravo

Avtorji

Miha Dvojmoč
Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije

Ključne besede:

Prekršek, Prekrškovno pravo, Materialno prekrškovno pravo, Procesno prekrškovno pravo, sankcije

Kratka vsebina

Pomemben del kaznovalnega pravnega sistema Republike Slovenije je tudi Pravo o prekrških. Ta ureja pravila, ki definirajo prekrške in zanje opredeljujejo postopke in sankcije, krovni in temeljni zakon na tem področju v Sloveniji pa je Zakon o prekrških iz leta 2003 (»Zakon o prekrških (ZP-1)«, 2003). Prekršek je v slovenskem pravnem redu opredeljen kot dejanje, ki pomeni kršitev zakona, uredbe vlade ali odloka samoupravne lokalne skupnosti. V primeru kršitve teh dejanj prekrškovno pravo določa sankcije – glavna sankcija za prekršek je globa. Skripta je zasnovana na osnovi sistematičnega in celovitega pregleda prekrškovnega prava, ki ga v osnovi sestavljata dve podskupini – materialno in procesno prekrškovno pravo. Študentje bodo s prebiranjem in študiranjem skripte razvili splošne kompetence spoznavanja temeljnih pravnih institutov prava o prekrških, spoznavanja slovenskega procesnega prekrškovnega prava, osvojili bodo bistvene institute materialnega prekrškovnega prava ter razvili sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev pravnih problemov. Skripta je zasnovana na razvijanju sposobnosti argumentiranega zagovarjanja lastnih stališč ter uporabe znanj s področja prava o prekrških v praksi.
Skripta za predmet Prekrškovno pravo

Prihajajoče

24 March 2023