Delovno pravo

Avtorji

Verena Rošic Feguš

Ključne besede:

delovno pravo , delavec , delodajalec , pogodba o zaposlitvi, individualno delovno pravo , kolektivno delovno pravo

Kratka vsebina

Skripta Delovno pravo predstavlja rezultat predavanj in vaj pri predmetu „Delovno pravo“, ki se izvaja na Evropski pravni fakulteti, Nova univerza in služi kot študijski pripomoček predmeta. Skripta najprej umesti delovno pravo v nacionalni, evropski in mednarodni pravni okvir, temu sledi obravnava temeljnih značilnosti delovnega razmerja in pojasnilo bistvenih institutov in konceptov individualnega delovnega prava. Skripta nato v okviru kolektivnega delovnega prava obravnava še institut stavke, kolektivnih pogodb in institut sodelovanja delavcev pri upravljanju družbe kot urejene v trenutno veljavni slovenski zakonodaji. Vsako poglavje na koncu vsebuje še vprašanja za ponovitev študijske snovi, dodatno literaturo za študij, na koncu pa predloge za morebitne nadaljnje raziskave ter teme zaključnih del.
Skripta za predmet Delovno pravo

Prihajajoče

24 March 2023

Podrobnosti o monografski publikaciji

Dimenzije